Reklamační řád

REKLAMACE - vada, kaz, poškození výrobku

Při reklamaci prosím vyplňte tento reklamační formulář a odešlete jej společně se zbožím na adresu KVIS B+S, s.r.o, Romana Havelky 1018, Jemnice 675 31, přiložte kopii dokladu a číslo účtu pro případ vrácení peněz.


Stáhnout ŽÁDOST O ZAHÁJENÍ REKLAMAČNÍHO ŘÍZENÍ

 • Tento formulář NESLOUŽÍ k výměně ani vrácení zboží!
 • Upozorňujeme, že veškeré obrázky produktů jsou pouze ilustrační a nemusí odpovídat přesné realitě. Také si vyhrazujeme právo na chybné uvedení fotografie produktu.
 • Zásilku s reklamovaným zbožím zasílejte výhradně jako doporučenou zásilku / balík. Zásilka odeslaná na dobírku NEBUDE PŘIJATA a bude vrácena zpět odesílateli.
 • Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, sepíše kupující stručně záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodaného zboží nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat. Zaplacením a převzetím věci přechází na kupujícího vlastnictví zakoupené věci.
 • V případě, že dodaný výrobek není ve shodě s kupní smlouvou (rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo požadovat buď výměnu věci nebo opravu. Není-li takový postup možný, může požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo ho sám způsobil (§ 2170 občanského zákoníku).
 • Záruční doba je u spotřebního zboží 24 měsíců a začíná běžet od data převzetí věci kupujícím.
   
 • Vada odstranitelná: V případě, že vadu lze odstranit, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu výrobku za stejný výrobek nebo výměnu jeho součásti, pokud se vada týká jen této součásti. Neúměrnost posuzuje autorizované servisní středisko prodávajícího, a to formou písemného posouzení této vady. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.
 • Pokud kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat, má právo na výměnu věci nebo od smlouvy odstoupit.
   
 • Vada neodstranitelná: Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání řádnému užívání výrobku jako věci bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo může od smlouvy odstoupit. Jde-li o jiné vady a kupující nepožaduje výměnu výrobku, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.
 • Na žádost kupujícího poskytne kvis.eu (společnost KVISB+S s.r.o.) zákazníkovi záruku písemnou formou (záruční list). Obsah záručního listu stanoví zákon. Umožňuje-li to povaha věci, je možné vydat kupujícímu místo záručního listu doklad o zakoupení věci obsahující náležitosti stanovené zákonem.
 • Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nelze ji ani reklamovat.
 • Reklamaci uplatňuje kupující u prodávajícího.
 • Při uplatnění práv z odpovědnosti za vady zboží předloží zákazník doklad o nákupu zboží a záruční list, byl-li mu poskytnut.
 • Kupující je povinen odeslat zpět reklamované vracené zboží v obalu, který odpovídá nárokům na přepravu, aby bylo řádně zajištěno před poškozením.
 • KVIS B+S s.r.o. má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží (např. zaslání zboží bez visaček či obalu). Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.
 • V případě oprávněné reklamace Vám na základě potvrzení od přepravce (např. Česká pošta) vrátíme vynaložené finanční prostředky včetně poštovného.
 • Peníze za vrácené nebo reklamované zboží zasíláme výhradně převodem na účet. Proto prosím se zbožím vždy zasílejte i číslo účtu, na které máme peníze převést.
 • Případně číslo účtu zašlete e-mailem. Bez písemného potvrzení čísla účtu nelze peníze zaslat.
 • V podrobnostech je upraveno právo odpovědnosti za vady právními předpisy České republiky, zejména ustanoveními § 2158 a násl. občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.